9.13 Osobní překážky v práci
Podle nařízení vlády č.590/2006 Sb . poskytuje zaměstnavatel pracovní volno 
s náhradou mzdy nebo platu mimo jiné z následujících důvodů:
7. Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho  manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže  zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka  zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným  fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže  zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317  zákoníku práce.
8. Doprovod
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo  ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo  léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na  1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a  prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z  nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do  školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s  internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou  mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.
c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních  vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou  dobu bez náhrady mzdy nebo platu. 
Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené v bodě 7.
9. Pohřeb spoluzaměstnance
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu  zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí  zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.