9.11 Pozůstalostní důchody
Vdovský, vdovecký důchod
Náleží po dobu 1 roku od smrti manž ela (manželky).
Po uplynutí 1 roku (tedy dále) nálež í pouze pokud pozů stalá osoba:
  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě  vyžadující mimoř ádnou péči nebo o zletilé  dítě, které je př evážně nebo úplně  bezmocné
  • pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo  rodiče zemřelého manžela, který s ní  žije ve společné  domácnosti,  nebo o takového rodiče, který je č ástečně  bezmocný a starš í 80 let
  • je plně invalidní
  • dosáhla věku 55 let, jde-li ž enu
  • dosáhl věku 58 let, jde-li o muž e.
graphic
graphic
graphic
Sirotčí důchod
Náleží pouze nezaopatř enému dítěti, zemřel-li jeho rodič   (popř.osvojitel), nebo osoba, která dítě  převzala do  péče nahrazující  péč i rodičů a dítě  na ní bylo v době  její smrti př evážně odkázáno  výž ivou, kterou mu ze  závažných příčin nemohli zajistit vlastní rodič e.
Nezaopatřené dítě: dítě do skončení povinné školní docházky, - poté  nejdéle do 26. roku věku dítě te, jestliže
  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo  vykonávat výdělečnou č innost pro nemoc  nebo úraz 
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno  vykonávat soustavnou výdě lečnou  činnost.
graphic
graphic