9.10 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči, který nahradil původní příspěvky na bezmocnost,  se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za  účelem zajištění potřebné pomoci.
Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za  účelem zajištění potřebné pomoci.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě  nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby  při  péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu  stanoveném stupněm závislosti. Zdravotní stav žadatele je třeba  posoudit pro stanovení stupně závislosti. Proto je žadatel  povinen  podrobit se sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu  lékařem.  Úřad si běžně žádá zprávu ošetřujícího lékaře.
Příspěvek musí být využit na zajištění potřebné pomoci – k pokrytí  nákladů spojených s péčí, kterou potřebuje od svých blízkých, nebo  k  „zakoupení“ dalších sociálních služeb (terénní, ambulantní a  pobytové  sociální služby, případně pečovatelská služba, respitní  služby..).
O příspěvek se žádá pomocí předepsaného formuláře. Vyplněný  a podepsaný formulář žadatelem se odevzdá na sociálním odboru  obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Do formuláře je třeba  uvést, zda se o žadatele stará osoba blízká či nějaká služba,  instituce.
Výplata příspěvku se pozastavuje v době pobytu nemocného ve  zdravotnickém zařízení.
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc (§  11/2 zák.o soc.službách):
  • 2000,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4000,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 8000,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 11000,-Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Příjemce příspěvku je povinen: písemně  ohlásit příslušnému  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  do 8 dnů změny ve  skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo  výplatu.
graphic
graphic
Elektronické formuláře k žádosti  (ze stránek lze vytisknout i  prázdné).
Formuláře LPS (pro lékaře).